نظرات هنرمدان

از زمان افتتاح نگارخانه بهارک، هنرمندان زیادی نمایشگاه آثار هنری خود را در این محل برپا داشته اند و خوشبختانه طی این مدت جمع کثیری از اهالی و دوست داران هنر از نگارخانه بهارک بازدید کرده اند. در ادامه نظر تعدادی از این هنرمندان که بصورت مکتوب برای آرشیو نگارخانه نوشته اند را مشاهده میفرمایید.

رویا حکیمی
ورود به دانشگاه های برتر کشور بویژه دانشگاه شریف برای من یک رویا بود. اما این رویا با مشاوره و برنامه ریزی دقیق خانم طاهریان، تبدیل به یک واقعیت شد. کافیه برنامه رو دقیق اجرا کنید.
رویا حکیمی
ورود به دانشگاه های برتر کشور بویژه دانشگاه شریف برای من یک رویا بود. اما این رویا با مشاوره و برنامه ریزی دقیق خانم طاهریان، تبدیل به یک واقعیت شد. کافیه برنامه رو دقیق اجرا کنید.
رویا حکیمی
ورود به دانشگاه های برتر کشور بویژه دانشگاه شریف برای من یک رویا بود. اما این رویا با مشاوره و برنامه ریزی دقیق خانم طاهریان، تبدیل به یک واقعیت شد. کافیه برنامه رو دقیق اجرا کنید.
معصومه کریمی
ورود به دانشگاه های برتر کشور بویژه دانشگاه شریف برای من یک رویا بود. اما این رویا با مشاوره و برنامه ریزی دقیق خانم طاهریان، تبدیل به یک واقعیت شد. کافیه برنامه رو دقیق اجرا کنید.
معصومه کریمی
ورود به دانشگاه های برتر کشور بویژه دانشگاه شریف برای من یک رویا بود. اما این رویا با مشاوره و برنامه ریزی دقیق خانم طاهریان، تبدیل به یک واقعیت شد. کافیه برنامه رو دقیق اجرا کنید.
معصومه کریمی
ورود به دانشگاه های برتر کشور بویژه دانشگاه شریف برای من یک رویا بود. اما این رویا با مشاوره و برنامه ریزی دقیق خانم طاهریان، تبدیل به یک واقعیت شد. کافیه برنامه رو دقیق اجرا کنید.