فعالیت های نگارخانه بهارک

برگزاری کارگاه های هنری

برگزاری نمایشگاه مجسمه سازی

برگزاری نمایشگاه صنایع و هنرهای سنتی

برگزاری نمایشگاه  خط

برگزاری نمایشگاه عکس

برگزاری نمایشگاه های نقاشی

برگزاری نشست های تخصصی

فروش آثار هنرمندان