گالری آنلاین سرکار خانم رویا رشیدی

بیوگرافی رویا رشیدی

رویا رشیدی متولد ۱۳۵۵ اهواز،دانش آموخته رشته ی ریاضی محض و گرافیک و فارغ التحصیل رشته ی نقاشی حرفه ای از دانشگاه علمی کاربردی تهران است.
نمایش  گروهی مجوعه آثار طراحی ـگالری هفت ثمرـمهر ۹۵
نمایش گروهی هنرهای تجسمی ـ گالری صباـاسفند ۹۵

2.000.000 تومان

تکنیک رنگ روغن روی تخته

ابعاد: ۴۵*۴۱ سانتنی متر

 

 

 

 

3.000.000 تومان

تکنیک رنگ روغن روی تخته

ابعاد: ۶۵*۴۸ سانتنی متر

 

 

 

 

2.000.000 تومان

تکنیک رنگ روغن روی تخته

ابعاد: ۶۰*۴۰ سانتنی متر

 

 

 

 

1.700.000 تومان

تکنیک رنگ روغن روی تخته

ابعاد: ۵۰*۳۸ سانتنی متر

 

 

 

 

2.000.000 تومان

تکنیک رنگ روغن روی بوم

ابعاد: ۴۶*۴۶ سانتنی متر

 

 

 

 

500.000 .1تومان

تکنیک رنگ روغن روی تخته

ابعاد: ۴۰*۳۰ سانتنی متر

 

 

 

2.000.000 تومان

تکنیک رنگ روغن روی تخته

ابعاد: ۵۰*۴۰ سانتنی متر

 

 

 

1.800.000 تومان

تکنیک رنگ روغن روی تخته

ابعاد: ۶۰*۴۰ سانتنی متر

 

 

 

 

3.000.000 تومان

تکنیک رنگ روغن روی تخته

ابعاد: ۶۶*۴۸ سانتنی متر

 

 

 

 

3.000.000 تومان

تکنیک رنگ روغن روی تخته

ابعاد: ۵۴*۴۸ سانتنی متر

 

 

 

3.000.000 تومان

تکنیک رنگ روغن روی تخته

ابعاد: ۵۰*۴۰ سانتنی متر