30 سپتامبر 2020

گالری بهارک برگزار میکند:
نمایشگاه طراحی های رضا باقری با عنوان “انقراض”
زمان برگزاری :جمعه،۱۱ مهر ماه لغایت ۱۶ مهر ماه ۹۹
ساعات بازدید:جمعه:۵عصر تا ۹ شب
سایر روزها:۵عصر تا ۸ شب
نمایشگاه تا چهارشنبه ادامه دارد.

15 نوامبر 2019

نگارخانه بهارک برگزار میکند:

نمایشگاه انفرادی عکسهای مهدی پاسگر

با عنوان انتزاع در طبیعت
گشایش:جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸
ساعت بازدید:۵ عصر تا ۹ شب

سایر روزها:۵عصر تا ۸ شب

نمایشگاه تا ۲۹ آبان ماه ادامه دارد.