30 سپتامبر 2020

گالری بهارک برگزار میکند:
نمایشگاه طراحی های رضا باقری با عنوان “انقراض”
زمان برگزاری :جمعه،۱۱ مهر ماه لغایت ۱۶ مهر ماه ۹۹
ساعات بازدید:جمعه:۵عصر تا ۹ شب
سایر روزها:۵عصر تا ۸ شب
نمایشگاه تا چهارشنبه ادامه دارد.